Privacy en AVG

De nieuwe Europese privacywet geeft de consument een betere persoonsbescherming. De privacyrechten worden namelijk versterkt en uitgebreid. Deze zijn van kracht sinds 25 mei 2018. Nederland kent de Autoriteit Persoonsgegevens, de instantie die waakt over de bescherming van onze persoonsgegevens. Wilt u meer weten ga naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

WSV Ermelo heeft een stappenplan doorlopen zoals gesteld door de stichting AVG. Een AVG verklaring is inmiddels in haar bezit.

 

 

foto-a-201906

Aanmelden ouder(s) kind(eren) voor jeugdzeilinstructie

Binnen het kader van de AVG is het navolgende vastgesteld:
Bij het aanmelden bij een vereniging in geval van kinderen jonger dan 16 jaar dient de ouder, verzorger, wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk toestemming te verlenen.
U als ouder, verzorger, wettelijke vertegenwoordiger heeft uw kind(eren) jonger dan 16 jaar opgegeven tot het volgen van zeilinstructie bij WSV Ermelo.
U geeft hierbij dan automatisch toestemming tot het verwerken van de persoonsgegevens van uw kind(eren). Het verwerken van deze persoonsgegevens is noodzakelijk i.v.m. het afdekken van een verzekering tegen het gebruik van een zeilboot tot 16 m2 zeil alsmede lesgeven. Tevens is een ongevallen verzekering afgedekt. Indien u bezwaar heeft tegen deze automatische toestemming wordt aan u een schriftelijke verklaring ouder, verzorger, wettelijke vertegenwoordiger toegezonden.
U dient dit formulier volledig ingevuld en ondertekend terug te zenden naar WSV Ermelo,
Postbus 398, 3850 AJ te Ermelo.

strand-horst-plattegrond

Maatregel ter bescherming van uw boot


Tijdens uw afwezigheid op de haven kan het gebeuren dat er een mutatie optreedt aan uw boot in haar ligplaats.
Met een mutatie wordt gedacht aan losse meerlijnen, klapperende vallen, onjuist hangende stootwillen, een onstabiele ligging van uw boot etc. etc.
Op de haven zijn regelmatig andere WSV leden aanwezig die dan wel de eventuele mutatie constateren.
Het is dan wenselijk dat u dan bereikbaar bent om deze mutatie aan u te vermelden. Een gezamenlijke oplossing kan dan worden gerealiseerd.
Het bestuur is dan ook van mening binnen het kader van de veiligheid, om aan de leden met een ligplaats, per seizoen de naam, telefoonnummer, emailadres en scheepsnaam te verstrekken.
Indien u om privacy reden hier bezwaar tegen hebt dit gaarne vermelden aan de ledenadministratie. eitartsinimda.[antispam].@wsvermelo.nl

jeugdzeilen-in-de-haven

Beeldmateriaal in het kader van de AVG


Algemene Verordening Gegevensbescherming (Privacy Policy).
Als er een evenement of activiteit word gehouden uitgevoerd door WSV Ermelo kan het voor komen dat er video’s of foto’s worden gemaakt. Deze video’s en of foto’s kunnen dan worden geplaatst in de Nieuwsbrief en op onze website als extra vermelding in de berichtvoering van het evenement of activiteit.
Als u deelneemt aan een evenement of activiteit gaat u akkoord met het plaatsen van deze foto’s of video’s waarop u of uw kind(eren) staan afgebeeld in de voornoemde berichtvoering.

cookies-3

Cookies


Het blijkt dat veel bedrijven en organisaties nieuwsbrieven versturen waarin cookies zijn opgenomen. Dat geldt ook voor hun websites.
WSV Ermelo maakt geen gebruik van cookies in haar Nieuwsbrieven en ook geen gebruik van cookies in haar website.

nieuwe-europese-privacywet

Privacyverklaring

Watersportvereniging Ermelo
Secretariaat: Postbus 398
3850 AJ Ermelo
Bankrekening: NL20INGB00033368276
K.V.K.: 40.09.43.59
Lid KNVW: 0326
E-mail: siraterces.[antispam].@wsvermelo.nl                                                                        Sinds 28 maart 1973Dit is de privacyverklaring van WSV Ermelo, gevestigd te Palmbosweg 18, 3853 LB te Ermelo
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophand met lidnummer 40.09.43.59 en lid van het KNWV onder lidnummer 0326, hierna te noemen: `de Vereniging`.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan:
siraterces.[antispam].@wsvermelo.nl
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel

Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatschaps- overeenkomst.

Welke persoonsgegevens

• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• E-mail adres

Grondslag

Uitvoering van de
overeenkomst 

Bewaartermijn

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst.
Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

Ontvangers

NVT

Doel

Administratie

Welke persoonsgegevens

• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mail adres
• Bankrekening

Grondslag

Uitvoering van de
overeenkomst 

Bewaartermijn

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna.

Ontvangers

- Penningmeester
- Ledenadministratie

Doel

Persoonsgegevens t.b.v. aan derden

Welke persoonsgegevens

• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mail adres

Grondslag

Uitvoering van de
overeenkomst 

Bewaartermijn

Gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Ontvangers

- Watersport verbond i.v.m lidmaatschap.
- WSCSH i.v.m. regeling 85%/15%
- Software leverancier E-captain i.v.m. onderhoud aan het admin

Doel

Persoonsgegevens t.b.v. aan derden

Welke persoonsgegevens

• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mail adres

Grondslag

Uitvoering van de
overeenkomst 

Bewaartermijn

Gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Ontvangers

- Watersport verbond i.v.m lidmaatschap.
- WSCSH i.v.m. regeling 85%/15%
- Software leverancier E-captain i.v.m. onderhoud aan het admin

Doel

Communicatie

Welke persoonsgegevens

• E-mail adres

Grondslag

Het verzenden van de Nieuwsbrief naar de leden.
Nieuwsbrief bevat geen commerciële boodschappen

Bewaartermijn

Gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Ontvangers

Bezitter van het emailadres

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

 

 

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

 

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

 

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

 

Wijziging van het privacy beleid 
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

 

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Secretaris WSV Ermelo Rob Viset
E-mail: siraterces.[antispam].@wsvermelo.nl

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.