Havenregelement

Watersportvereniging Ermelo 


HAVENREGLEMENT


Artikel 1.
Onder de haven, waarop dit reglement van toepassing is, wordt verstaan: het bij de watersportvereniging Ermelo in exploitatie zijnde wateroppervlak, de daaraan grenzende taluds, terreinen, steigers, afrastering, constructies, bebouwing, parkeerterrein, wegen en paden.


Artikel 2.
De havencommissaris (of bij diens afwezigheid één van de bestuursleden) is belast met de regeling en controle op de gang van zaken in de haven, zoals beschreven in artikel 1 en het technisch beheer van het clubhuis.


Artikel 3
Ligplaatsen worden alleen uitgegeven aan leden van de W.S.V. Ermelo.


Artikel 4.
4.1 De toewijzing van de ligplaatsen geschiedt door de havencommissaris aan de hand van de door het bestuur vastgestelde toewijzingscriteria m.b.t. de beschikbare ruimte en afmetingen van de ligplaatsen en de hierin passende vaartuigen.
Leden, waarvoor geen ligplaats beschikbaar is, kunnen op verzoek op een wachtlijst worden geplaatst.


4.2 Conform artikel 28 van het Huishoudelijk reglement is het in bijzondere situaties,
wanneer bijvoorbeeld leegstand in de haven dreigt, toegestaan om per lidmaatschap een tweede ligplaats te verhuren. Uitgangspunt blijft dat leden op de wachtlijst altijd voorrang hebben, dat er maximaal één extra ligplaats kan worden toegewezen en dat eenmaal verworven rechten niet ingeleverd behoeven te worden.
.
Artikel 5.
5.1 Ligplaatsen worden per seizoen verhuurd voor het aangemelde vaartuig. Onderverhuur van de ligplaats door de leden is niet toegestaan.
5.2 Bij verkoop van het vaartuig vervalt de ligplaats aan de vereniging, tenzij:
a. het betreffende lid de ligplaats wenst te gebruiken voor een ander hem in eigendom toebehorend vaartuig, mits de afmetingen daarvan niet groter zijn dan het oorspronkelijke en het ook voldoet aan de eisen, gesteld in dit reglement.
b. het betreffende lid te kennen geeft de ligplaats, tegen betaling van het liggeld, leeg wenst aan te houden.
Dit is toegestaan voor een periode van één volledig zomerseizoen. In de loop van het daaropvolgende zomerseizoen dient de ligplaats in gebruik genomen te worden volgens de in artikel 4 genoemde toewijzingscriteria. Indien dat niet het geval is vervalt de ligplaats automatisch aan de vereniging.


Artikel 6.
Het recht op een ligplaats in de verenigingshaven vervalt onmiddellijk voor elk vaartuig indien:
a. het lidmaatschap wordt beëindigd.
b. het liggeld, verhoogd met de in artikel 26. van het Huishoudelijk Reglement
genoemde kosten, niet binnen 14 dagen na dagtekening van de tweede aanmaning
is voldaan.
c. het vaartuig, naar het oordeel van het bestuur, in een verwaarloosde toestand
verkeert waardoor het aanzien van de haven wordt ontsierd en na waarschuwing
per aangetekend schrijven hierin binnen een maand na dagtekening geen
verbetering is aangebracht.
In voornoemde gevallen kan het vaartuig van de ligplaats worden verwijderd, terwijl het volle bedrag aan verschuldigde gelden invorderbaar blijft.
De eigenaar is aansprakelijk voor de kosten verbonden aan de verwijdering van het vaartuig.
De eigenaar is verplicht de vereniging te vrijwaren van eventuele aansprakelijkheid voor schaden ten gevolge van het verplaatsen c.q. elders doen verblijven van het vaartuig.
De vereniging verplicht zich het ontstaan van dergelijke schaden zoveel mogelijk te voorkomen.


Artikel 7.
Tegenover een vordering tot betaling aan de vereniging uit hoofde van het onderhavige havenreglement kan geen beroep op schuldvergelijking worden gedaan. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zoals o.a. advocaat- en deurwaarderskosten zijn geheel voor rekening van het betreffende lid dat in gebreke bleef de vordering tijdig te voldoen.


Artikel 8.
De vaartuigen die een ligplaats in de verenigingshaven hebben, dienen op een goed leesbare plaats duidelijk de naam en thuishaven te voeren.


Artikel 9.
De vereniging is niet aansprakelijk voor schade, hoe dan ook ontstaan, of diefstal van welk eigendom van de leden. Iedere ligplaatshouder dient haar of zijn vaartuig tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd te hebben.


Artikel 10.
Iedere eigenaar is verplicht er voor te zorgen dat zijn vaartuig deugdelijk ligt afgemeerd en wel zodanig dat het vrij ligt en blijft van andere vaartuigen, steigers of palen.


Artikel 11.
Het is niet toegestaan, zonder toestemming van het bestuur, het vaartuig tot voorwerp van commerciële activiteit te maken. Onder het laatste wordt mede verstaan de verkoop van het vaartuig en/of toebehoren alsmede het aanbrengen van daartoe strekkende borden, mededelingen en aanduidingen.


Artikel 12.

Indien er gedurende het zomerseizoen langer dan 2 maanden, anders dan genoemd in artikel 5, geen gebruik wordt gemaakt van de ligplaats in verband met onderhoud of door andere omstandigheden, is de eigenaar of gebruiker verplicht dit bij de havencommissaris of diens plaatsvervanger te melden.
Het bestuur is bevoegd de tijdelijk vrijgekomen ligplaats te benutten.


Artikel 13.
13.1 Het vaartuig dient zodanig afgemeerd te liggen dat delen hiervan niet buiten de
ligplaats of over de steiger uit steken.


13.2 Het mede afmeren van een bij- of volgboot in de ligplaats is slechts toegestaan als
deze niet buiten de ligplaats uitsteekt.


13.3 Het onder de steiger afmeren van bij- of volgboten is toegestaan mits aan het in de aanliggende ligplaats geen schade kan worden toegebracht of hierdoor bij het in- of uitvaren hinder ondervindt. Zulks ter beoordeling van de havencommissaris.
Het bestuur kan in voorkomende gevallen van het in dit artikel gestelde afwijken.


Artikel 14
Een ieder die zich op de jachthaven bevindt, is gehouden orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot geeft.
Het is niet toegestaan:
a. hinderlijk lawaai te maken;
b. afvalstoffen afkomstig uit het boordtoilet te lozen in het water;
c. de jachthaven te verontreinigen met olie, bilgewater, vet, huishoudelijk afval, uitwerpselen van dieren of met andere milieuverontreinigende stoffen;
d. (huis)dieren los te laten lopen:
e. vaartuigen en auto’s schoon te maken met drinkwater en/of niet biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen;
f. met gehesen zeilen, met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid te varen;
g. elektriciteit te benutten voor apparatuur waarbij een afname van 6 ampère of een opgenomen vermogen van 1200 watt wordt overschreden;
h. een vaste aansluiting op het elektriciteitsnet van een andere ligplaatshouder te gebruiken zonder diens toestemming.


Op de F steiger, zonder dat er gebruik gemaakt wordt van een vaste aansluiting,
Het vaartuig te verlaten zonder dat de stekker uit de meterkast op de steiger is
verwijderd;
i. constructies of wijzigingen aan te brengen aan steigers of installaties;
j. steigers geheel of gedeeltelijk te blokkeren;
k. goederen, in welke vorm dan ook, op de steigers en/of op het terrein te laten liggen;
l. Bij wegvaren gevolgd door elders overnachten dient de auto op de dijk naast het clubgebouw te worden geparkeerd of op de daarvoor bestemde parkeerplaats naast het toiletgebouw;
m. vallen hoorbaar tegen de mast te laten slaan;
n. in de haven sneller dan 6 km per uur te varen;
o. tussen de steigers met bij- of volgboten te spelevaren;

p. het vaartuig permanent als woon- en/of verblijfplaats te gebruiken d.w.z. langer dan 6 maanden en één dag per jaar;
q. in de haven te vissen anders dan vanaf de eigen boot.
r. te lassen, te slijpen of te barbecueën.
Indien één of meer van bovengenoemde verboden wordt overtreden, is het bestuur
bevoegd passende maatregelen te treffen. In uitzonderingsgevallen kan het bestuur
ontheffing verlenen.
.
Artikel 15.
De eigenaar of gebruiker van een niet-open vaartuig met ingebouwde motor of motor met een losse tank is verplicht aan boord een adequate brandblusser te hebben.


Artikel 16
De barcommissie is verantwoordelijk voor een goed beheer van het clubhuis, de bar en de daarmee samenhangende financiële middelen en voorraden.


Artikel 17
Het gebruik van het clubgebouw is toegestaan voor:
17.1 door het bestuur geaccordeerde verenigings- en/of andere watersport gerelateerde activiteiten.
17.2 andere verenigingen, mits de doelstelling van de betrokken vereniging overeenkomt met die van onze vereniging, zoals omschreven in artikel 2 van onze statuten.
17. 3 spontane activiteiten, voor zover die voor elk verenigingslid toegankelijk zijn, mits de barcommissie ermee instemt.


Artikel 18
Het gebruik van het clubgebouw is niet toegestaan voor: privé-activiteiten zoals bijvoorbeeld verjaardagen en jubilea, ook als deze voor alle leden toegankelijk zouden zijn.


Artikel 19
Gebruik van het clubgebouw voor activiteiten, die niet in artikel 17 zijn genoemd, is alleen toegestaan met toestemming van het bestuur.
Het bestuur beslist in samenspraak met de barcommissie.


Artikel 20
Eigenaren of gebruikers zijn verplicht de aanwijzingen van de havencommissaris of diens vervanger op te volgen.


Artikel 21
Alle leden zijn verplicht het bestuur zoveel mogelijk steun te verlenen om een goede gang van zaken in de haven te bevorderen.


Artikel 22

Geschillen omtrent het havenbeheer kunnen binnen 10 dagen door de leden schriftelijk aan het bestuur worden voorgelegd. Na partijen gehoord te hebben zal het bestuur zo spoedig mogelijk in het geschil beslissen. Wanneer een lid of het bestuur dit verlangt, zal de in dit geval tijdelijke beslissing van het bestuur op de eerstvolgende algemene leden vergadering aan de orde worden gesteld.
In afwachting hiervan behoudt de door het bestuur genomen beslissing haar geldigheid.


Artikel 23
Bij afwezigheid van de havencommissaris, is ieder bestuurslid bevoegd de in dit reglement aan de havencommissaris opgedragen taken uit te voeren of de hieruit voortvloeiende beslissingen te nemen indien de situatie geen uitstel toelaat.


Artikel 24
Bij overtredingen van het havenreglement, die niet op eerste sommatie ongedaan worden gemaakt of ophouden, heeft het bestuur het recht het betreffende lid de toegang tot de haven te ontzeggen.
De toegewezen ligplaats kan in dergelijke gevallen voor een door het bestuur te bepalen termijn worden ingetrokken. Tijdens deze termijn vervalt de ligplaats aan de vereniging.


Artikel 25
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Een in dit kader genomen beslissing kan, naar het oordeel van het bestuur, in een eerstvolgende algemene ledenvergadering aan de orde worden gesteld.


Goedgekeurd ALV 25-11-2016 en vastgesteld bestuursvergadering nr.1
d.d. 11 januari 2017


W.Omta voorzitter

Rob Viset secretaris