Huishoudelijk reglement WSV Ermelo

VERKRIJGING VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 1.
1.1 Kandidaten voor het lidmaatschap van de vereniging kunnen zich aanmelden door middel van het invullen van een daarvoor bestemd formulier.
De vereniging kent statutair: ereleden, leden, jeugdleden en sympathisanten.
Men is lid na toelating door het bestuur.
1.2 Kandidaten, die door het bestuur niet worden toegelaten tot het lidmaatschap, kunnen schriftelijk in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering.


LEDEN EN SYMPATHISANTEN
Artikel 2.
2.1 De leden hebben alle in de statuten en dit huishoudelijk reglement aan de leden toegekende rechten.
2.2 Gezinsleden die behoren tot het huishouden van een lid hebben toegang tot de jachthaven en het clubgebouw van de vereniging, alsmede tot bijeenkomsten en activiteiten van de leden. Voor hen gelden dezelfde voorwaarden als die voor de leden gelden die aan de betreffende bijeenkomst of activiteit deelnemen. Zij hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. Zij zijn tevens volwaardig deelnemer aan de discussie met uitzondering van het stemrecht.
Het is aan het bestuur ter beoordeling wie tot het huishouden van een lid behoren.


Artikel 3.
Sympathisanten zijn zij, die door het bestuur zijn toegelaten tot de verenigingsactiviteiten en de vereniging steunen met een financiële bijdrage.
Voor kandidaat sympathisanten, die een jaarlijkse bijdrage willen betalen, is er een formulier "Aanmelding Sympathisant".
Voor sympathisanten die deelnemen aan verenigingsactiviteiten gelden dezelfde voorwaarden als die voor de leden gelden die aan de betreffende bijeenkomst of activiteit deelnemen, tenzij anders omschreven.

LIDMAATSCHAP
Artikel 4.
4.1 Jaarlijks wordt in de maand september aan alle leden het formulier "Verlenging c.q. beëindiging lidmaatschap, ligplaats en wachtlijst” toegezonden. Alle leden dienen dit formulier volledig ingevuld vóór de op het formulier vermelde datum te retourneren. Ingeval een lid het hiervoor genoemde formulier niet op tijd inzendt, wordt het lidmaatschap automatisch voor een jaar verlengd, doch het recht op een ligplaats komt te vervallen.
De op dit formulier aangegeven beëindiging van het lidmaatschap wordt als schriftelijke opzegging, in de zin van artikel 4 lid B sub b van de statuten, geaccepteerd.
4.2 Jaarlijks wordt in de maand september aan alle sympathisanten het formulier “Verlenging c.q. stopzetting ondersteuning als sympathisant” toegezonden. Alle sympathisanten dienen dit formulier volledig vóór de op het formulier vermelde datum te retourneren. Ingeval een sympathisant het formulier niet op tijd inzendt, wordt het sympathisanten lidmaatschap automatisch voor een jaar verlengd.
De op dit formulier aangegeven beëindiging van het sympathisantlidmaatschap wordt als schriftelijke opzegging, in de zin van artikel 4 lid B sub b van de statuten geaccepteerd.


Artikel 5.
5.1 Een opzegging, anders dan beschreven in artikel 4, kan alleen geschieden vóór 1 december van elk jaar. Opzegging heeft plaats door schriftelijke kennisgeving aan de secretaris.
5.2 Een lid dat heeft opgezegd, kan opnieuw worden aangenomen. Indien de periode tussen opzegging en datum hernieuwd lidmaatschap langer dan één jaar heeft geduurd, dan moet aan alle verplichtingen worden voldaan die voor nieuwe leden worden gesteld.


SYMPATHISANT
Artikel 6.
6.1 Sympathisanten die door het bestuur zijn toegelaten en die de vereniging jaarlijks met een vastgestelde bijdrage steunen, hebben toegang tot de jachthaven en het clubgebouw van de vereniging en andere bijeenkomsten en activiteiten van de leden. Zij hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en zijn volwaardig deelnemer aan de discussie met uitzondering van het stemrecht.
.
6.2 Sympathisanten die de vereniging met een jaarlijkse bijdrage steunen krijgen jaarlijks een verzoek tot betaling van de minimum bijdrage toegezonden. Indien zij die niet binnen de voorgeschreven termijn, conform artikel 26, voldoen vervallen de rechten genoemd onder
artikel 6.1.

6.3 Een sympathisant, wiens gedrag, woorden of handelingen naar het oordeel van het bestuur de vigerende fatsoensnormen overschrijden, kan door het bestuur de toegang tot de jachthaven en het clubgebouw van de vereniging, alsmede tot de algemene ledenvergaderingen, andere bijeenkomsten en activiteiten van de leden, worden ontzegd.
Van de ontzegging van de toegang wordt de sympathisantmiddels een aangetekende brief in kennis gesteld.


SCHORSING / ROYEMENT
Artikel 7.
Een lid, wiens gedrag, woorden of handelingen naar het oordeel van het bestuur de vigerende fatsoensnormen overschrijden, kan door het bestuur worden geschorst. Van de schorsing wordt het lid middels een aangetekende brief in kennis gesteld. De wettigheid van de schorsing is niet afhankelijk van het al dan niet ontvangen van het aangetekend schrijven.
Tijdens de schorsing houden alle lidmaatschapsrechten op; kennisgevingen en mededelingen die aan de leden geschieden worden niet toegezonden.
Reageert het betrokken lid conform artikel 4, lid 2 van de Statuten, dan komt de schorsing op de agenda van de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Zo niet, dan volgt op de schorsing automatisch het royement.
Indien de schorsing is geagendeerd, wordt de geschorste hiervan bij aangetekend schrijven ten minste 5 dagen voor de algemene ledenvergadering in kennis gesteld. Tot die ledenvergadering wordt hij desgevraagd toegelaten en kan daarin het woord voeren.
De wettigheid van de algemene ledenvergadering is niet afhankelijk van de ontvangst van voornoemd schrijven.
Besluit de algemene ledenvergadering niet tot royement, dan is de schorsing onmiddellijk van rechtswege opgeheven.


VERGADERINGEN
Artikel 8.
Alle leden en sympathisanten hebben toegang tot de algemene ledenvergadering.
Stemrecht hebben: alle personen conform artikel 12.5 en gevolmachtigde personen conform artikel 12.8, van de statuten, waarbij een stemgerechtigd lid maximaal 3 volmacht stemmen
mag uitbrengen.


Artikel 9.
Elk jaar worden ten minste twee algemene ledenvergaderingen gehouden:
de eerste in het voorjaar, de tweede in het najaar.

Artikel 10.
Over punten die niet op de agenda vermeld staan kan niettemin een Huishoudelijk reglement


Artikel 11.
De voorzitter heeft het recht de ledenvergadering te schorsen en bij te lange duur de ledenvergadering voor uiterlijk drie weken te verdagen.


Artikel 12.
12.1 In de ledenvergadering van het voorjaar zal (zullen) onder andere:
- de secretaris de notulen verstrekken van de laatste algemene ledenvergadering.
- de secretaris een verslag van het afgelopen jaar verstrekken.
- de penningmeester rekening en verantwoording afleggen van zijn gehouden beheer.
- de kascommissie verslag uitbrengen.
- de leden van de kascommissie worden benoemd, bestaande uit twee leden ( niet-bestuursleden ) tot het nazien van de rekening van de penningmeester over het afgelopen jaar. Tevens wordt een reserve lid benoemd dat aantreedt als lid van de commissie ingeval één van de zittende leden uitvalt. Deze commissie treedt elk jaar af en slechts één van de leden is herkiesbaar.
- worden voorzien in vacatures binnen het bestuur.
- eventueel een begrotingswijziging worden ingediend voor het ingetreden jaar.
- een overzicht van activiteiten voor het ingetreden jaar worden ingediend.
12.2 In de ledenvergadering in het najaar zal onder andere:
- de secretaris de notulen verstrekken van de laatste algemene ledenvergadering.
- de begroting worden voorgelegd voor het komende jaar.
- de contributie en liggelden voor het komende jaar worden vastgesteld.
- de vacatures bij de verschillende commissies worden ingevuld.
12.3 Kandidaatstelling voor een bestuursfunctie kan geschieden:
- door het bestuur in een oproep tot de algemene ledenvergadering.
- door ten minste vijf stemgerechtigde leden op een van handtekeningen voorzien schrijven, waarbij een verklaring moet zijn toegevoegd waaruit blijkt dat de kandidaat bereid is een benoeming te aanvaarden.
- als lid, door zich schriftelijk aan te melden bij het bestuur, waarin het lid tevens verklaart de benoeming te aanvaarden.
- door de ledenvergadering, indien er geen kandidaten beschikbaar zijn.

- de kandidaatstellingen moeten uiterlijk 48 uur vóór aanvang van de algemene ledenvergadering bij de secretaris zijn ingediend.
- Kandidaten kunnen zijn: alle personen conform artikel 7.1 van de statuten.
12.4 Commissies m.u.v. de kascommissie
- Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van de commissies in overleg met de zittende leden van de betreffende commissie.
- Iedere commissie stelt een rooster van aftreden op, analoog aan de regeling die voor het bestuur geldt.
- Lid van een commissie kunnen zijn: leden en sympathisanten die de vereniging steunen conform artikel 6 lid 1.
- Na goedkeuring van het bestuur kunnen ook niet-leden en niet sympathisanten lid zijn van een commissie


BESTUUR
Artikel 13
Binnen het bestuur bestaan de functies: voorzitter, secretaris, penningmeester, havencommissaris en algemeen adjunct. Andere functies kunnen door het bestuur opgenomen worden.
Bij tijdelijke afwezigheid van een bestuurslid wordt diens functie, na aanwijzing door de voorzitter, door een ander bestuurslid waargenomen.
Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.
Jaarlijks treedt, volgens rooster, ten minste 1 lid van het bestuur af; een aftredend lid kan herkozen worden.
Periodieke jaarlijkse verkiezing geschiedt in de algemene ledenvergadering van het voorjaar. In tussentijdse vacatures wordt onverwijld door het bestuur voorzien, welk besluit in de eerstvolgende algemene ledenvergadering moet worden bekrachtigd.
In de eerste bijeenkomst van het bestuur na de algemene ledenvergadering van het voorjaar benoemen de leden van het bestuur onderling voor de tijd van een jaar de secretaris en de penningmeester bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist het
lot.


Artikel 14.
In gevallen, waarin de statuten of het huishoudelijk reglement of het havenreglement niet voorzien, beslist het bestuur.
Het bestuur neemt alle maatregelen van orde en benoemt alle commissies met uitzondering van de commissie van goede diensten en de kascommissie.


Artikel 15.
Het bestuur zorgt voor alle bestuurlijke zaken van de vereniging. Het benoemt en ontslaat alle personen in dienst van de vereniging

Artikel 16.
Het bestuur is alleen gerechtigd tot het nemen van beslissingen indien meer dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is ter bestuursvergadering.


Artikel 17.
Namens de vereniging neemt het bestuur aangeboden geschenken aan of weigert die; alleen in het eerste geval doet het bestuur hiervan mededeling in de eerstvolgende algemene ledenvergadering.


Artikel 18.
De voorzitter belegt bestuursvergaderingen zo dikwijls als hij dit in het belang van de vereniging nodig acht, met een minimum van tienmaal per jaar.


Artikel 19.
Alle verbintenissen die de vereniging betreffen worden zowel door de voorzitter als door de secretaris en de penningmeester ondertekend.


Artikel 20.
De secretaris is de bewaarder van de archieven. Hij houdt de notulen van de vergaderingen bij en is belast met alle correspondentie van de vereniging.
Het ledenregister is onder zijn berusting en wordt door hem bijgehouden.
Op de vergaderingen zorgt hij dat de presentielijsten worden getekend.
In de jaarlijkse algemene ledenvergadering in het voorjaar wordt door hem verslag uitgebracht over het afgelopen verenigingsjaar.


Artikel 21.
De penningmeester is belast met het beheer van de waarden en gelden van de vereniging.
Hij is ter zake van dit beheer verantwoording schuldig aan het bestuur. Hij zorgt voor een geregelde boekhouding en brengt hiervan in de algemene ledenvergadering in het voorjaar verslag uit.
De penningmeester legt een inventarislijst aan, waarop alle bezittingen van de vereniging vermeld staan, voorzien van de aanschafwaarde en de plaats waar de eigendommen zich bevinden.


Artikel 22.
De havencommissaris is belast met het beheer van de haven, overeenkomstig de artikelen van het havenreglement.


Artikel 23.
Het dagelijks bestuur, bestaande uit: voorzitter, secretaris en penningmeester, beslist over zaken die geen uitstel dulden zonder de belangen van de vereniging te schaden. Het dagelijks bestuur voert handelingen uit ter voorbereiding op de bestuursvergadering.

Artikel 24.
Leden die menen zich over het bestuur te moeten beklagen of die met het bestuur een verschil van mening hebben over de hantering van de bepalingen in de statuten, het huishoudelijk reglement, het havenreglement, of andere reglementen of maatregelen van orde, kunnen hun klachten schriftelijk tot uiterlijk 7 dagen vóór een algemene ledenvergadering indienen bij de secretaris van de vereniging.
Het bestuur is verplicht deze klachten in de algemene ledenvergadering te behandelen.
Zolang de ledenvergadering niet heeft beslist, gedragen de desbetreffende leden zich naar het oordeel van het bestuur.


GELDMIDDELEN
Artikel 25.
25.1 Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Zomerseizoen: 1 april tot en met 31 oktober
Winterseizoen: 1 november tot en met 31 maart.
25.2 De contributie, entreegelden, liggelden, enz. worden jaarlijks in de algemene ledenvergadering in het najaar vastgesteld.
25.3 Het entreegeld wordt bij opzeggen of royement niet terugbetaald.
25.4 De contributie wordt bij opzeggen of royement niet terugbetaald.
25.5 Het reeds betaalde liggeld wordt bij opzeggen, royement of beëindiging ligplaats in gehele maanden terugbetaald, mits de ligplaats weer verhuurd is; Als peildatum voor de berekening van het terug te betalen bedrag geldt de eerstvolgende maand vanaf de datum dat de ligplaats weer verhuurd is.
25.6 Leden die middels het formulier " Verlenging c.q. beëindiging lidmaatschap, ligplaats, wachtlijst te kennen hebben gegeven dat zij geen winterligplaats wensen, dienen het vaartuig uiterlijk 1 november van het betreffende jaar van de ligplaats te hebben verwijderd. Blijft de ligplaatshouder in gebreke, dan is men het volledige winterliggeld verschuldigd en wordt het als zodanig in rekening gebracht.
Artikel 26.
De contributie en het havengeld dienen binnen 30 dagen na dagtekening van de nota betaald te worden. Alle betalingen geschieden bij vooruitbetaling. Bij in gebreke blijven zendt de penningmeester het betreffende lid een eerste aanmaning met het verzoek om binnen 14 dagen alsnog aan zijn geldelijke verplichting te voldoen.
Bij de tweede en tevens laatste aanmaning wordt het te innen bedrag met 10 % verhoogd.
Op het moment dat de tweede en tevens laatste aanmaning is verstuurd vervalt de eerste aanmaning. Het op de tweede en tevens laatste aanmaning vermelde bedrag is bepalend en dient binnen 14 dagen na dagtekening te zijn voldaan.
Blijft het betreffende lid dan nog in gebreke dan wordt hij geschorst en op de eerstvolgende ledenvergadering voor royement voorgedragen.
Van een besluit tot schorsing wordt een lid via een aangetekend schrijven in kennis gesteld.
artikel 27.
27.1 Het bestuur is bevoegd tijdelijk vrijgekomen ligplaatsen voor vaartuigen te verhuren tegen prijzen en condities zoals die zijn vastgesteld. Een en ander in overeenstemming met het
havenreglement.
27.2 Bij overlijden van een lid, waarvan de boot een ligplaats heeft in de verenigingshaven, kan de partner of erfgenaam in de eerste graad, na verkrijging van het lidmaatschap, aanspraak maken op de betreffende ligplaats.


HAVEN
Artikel 28.
Leden zonder ligplaats en jeugdleden kunnen in aanmerking komen voor een ligplaats door dit aan te geven op het "Inschrijfformulier" of op het jaarlijks in het najaar toegezonden formulier "Verlenging c.q. beëindiging lidmaatschap, ligplaats, .wachtlijst
Per lidmaatschap wordt één ligplaats verhuurd. In bijzondere situaties
wanneer bijvoorbeeld leegstand ontstaat in de haven, kan door het bestuur per lidmaatschap een tweede ligplaats verhuurd worden.
Het is daarnaast mogelijk, bij voldoende ruimte, een extra ligplaats op de jollensteiger te verhuren.
Leden zonder ligplaats, woonachtig in de gemeente Ermelo, genieten voorrang bij toewijzing van een ligplaats, conform de contractuele verplichtingen met verhuurder Watersportcentrum Strand Horst.
De toewijzing door de havencommissaris geschiedt conform de artikelen in het havenreglement en de door het bestuur vastgestelde toewijzingscriteria. In uitzonderlijke omstandigheden beslist het bestuur.
Artikel 29.
Alle andere zaken betreffende de haven worden geregeld volgens de
artikelen van het havenreglement.

SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 30.
30.1 Elk lid is verplicht zich voldoende te verzekeren inzake wettelijke aansprakelijkheid.
30.2 Bij elke schade en /of gevolgschade, veroorzaakt door een lid zelf, of zijn huisgenoten en /of introducés of de op dat moment gebruiker van zijn vaartuig, geldt dat het betreffende lid te
allen tijde verantwoordelijk is voor de onmiddellijke melding van de schade aan en de gedupeerde(n) en het bestuur.
Het betreffende lid is en blijft, voor zover van toepassing, direct aansprakelijk.
30.3 Alle schade en /of gevolgschade, hoe dan ook ontstaan, toegebracht aan eigendommen of roerende- en onroerende goederen waarover de vereniging het beheer voert, zijn voor
rekening van het lid of leden die de schade heeft c.q. hebben veroorzaakt. Bij het uitblijven van onmiddellijke schadeloosstelling door het betrokken lid of de betrokken leden, zal het bestuur in rechte treden.
30.4 Voor alle schade en /of gevolgschade, hoe dan ook ontstaan, toegebracht aan eigendommen van een lid is het lid dat de schade heeft veroorzaakt persoonlijk aansprakelijk.
30.5 In alle gevallen van schade en /of gevolgschade dient de melding binnen 24 uur plaats te vinden. Blijft het betreffende lid in gebreke dan kan hij door het bestuur met onmiddellijke
ingang worden geschorst en voor royement worden voorgedragen op de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
30.6 Voor sympathisanten gelden de artikelen 30.1 t/m 30.5 eveneens.


STANDAARD EN VLAG VAN DE VERENIGING
Artikel 31.
De uitvoering van de standaard en de vlag van de vereniging wordt door de
algemene ledenvergadering vastgesteld.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 32.
Voor besluiten tot wijziging of tijdelijke ontheffing van dit reglement is een meerderheid vereist van tenminste 3/4 van de uitgebrachte stemmen binnen de algemene ledenvergadering.
Voorstellen tot wijziging dienen tijdig voor de leden ter inzage te liggen bij de bestuursleden.

Artikel 33.
De actuele statuten, huishoudelijk- en havenreglement worden gepubliceerd op de website van de vereniging


Artikel 34.
De gegevens van de leden, zoals deze zijn geregistreerd binnen de ledenadministratie, worden door het bestuur en de leden niet beschikbaar gesteld aan derden.
Een uitzondering hierop vormt het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond en de verhuurder van ons haventerrein. Voor deze laatste geldt de uitdrukkelijke voorwaarde dat de gegevens uitsluitend mogen worden gebruikt voor de controle van het nakomen van onze contractuele
verplichting t.a.v. het percentage ligplaatshouders dat woonachtig is in het gebied van de gemeente Ermelo.


Goedgekeurd ALV 25 november 2016 en vastgesteld
bestuursvergadering nr.1 d.d. 11-01-2017
.

W.P. Omta Voorzitter

M. van Leussen (vervangen door Rob Viset in 2021) secretaris