Voorwaarden lid worden

WATERSPORTVERENIGING ERMELO

Afdeling Secretarie
Postbus 398
3850 AJ Ermelo
Website : www.wsvermelo.nl


INFORMATIEBLAD BIJ AANMELDINGSFORMULIER
versie 01-04-2022

Samenstelling bestuur
 voorzitter : dhr. W.P. Omta
 secretaris : dhr. R.Viset
 penningmeester : dhr. M. de Jong 
 havenmeester : dhr. B.Crooy
 algemeen adjunct : mevr/ D. Klaassen

Ondersteuning bestuur
ledenadministrateur : dhr. Raymond Viset
webmaster : dhr. Rob Viset 


Omschrijving soort lidmaatschap
lid : u bent bij aanvang (1 januari) van het betreffende verenigingsjaar 18 jaar of ouder en een natuurlijk persoon. U krijgt een ligplaats of u komt op de wachtlijst voor een ligplaats.


jeugdlid : u bent bij aanvang (1 januari) van het betreffende verenigingsjaar ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar en een natuurlijk persoon. U krijgt een ligplaats of u komt op de wachtlijst voor een ligplaats.


sympathisant : u bent bij aanvang (1 januari) van het betreffende verenigingsjaar 18 jaar of ouder en een natuurlijk persoon. U wenst geen ligplaats, maar slechts deelname aan verenigingsactiviteiten tegen de voor de leden geldende tarieven.

NB.

  • Onder een natuurlijk persoon wordt verstaan dat u lid wenst te worden op persoonlijke titel en niet optreedt namens een andere rechtspersoon in de vorm van een organisatie, een andere vereniging enz.
  • Er kunnen maximaal 40 leden op de wachtlijst staan.
  • Op grond van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement hebben alleen leden van 18 jaar en ouder stemrecht.
  • Leden zonder ligplaats, woonachtig in de gemeente Ermelo, genieten voorrang bij toewijzing van een ligplaats.


Contributies
De contributie per jaar, vastgesteld door de algemene ledenvergadering, bedraagt in 2022 :
lid : € 50,00
jeugdlid : € 30,00
sympathisant : € 25,00


Aanmelding voor het lidmaatschap in de periode van:
januari t/m juni contributie € 50,00 (jeugdleden € 30,00)
juli t/m sept. contributie € 35,00 (jeugdleden € 15,00 )
oktober t/m dec. geen contributie


Aanmelding sympathisant :
ongeacht het moment van aanmelden : € 25,00


Liggelden per 01-04-2022
Zomerseizoen ( 1 april t/m 31 oktober ) €  per m² boxmaat
Winterseizoen ( 1 november t/m 31 maart ) €  per m² boxmaat
Walkant ( 1 januari t/m 31 december ) € 242,60
Jollensteiger ( 1 januari t/m 31 december ) € 85,91
Jollensteiger ( 1 november t/m 30 maart ) € 27,64
Jollensteiger ( 1 april t/m 31 oktober ) € 56,27


Voor ligplaatsen aan de kopsteigers gelden afwijkende tarieven, die per situatie door het bestuur worden vastgesteld.


Verzekering
Wanneer u uw boot afmeert in de verenigingshaven dient de boot blijvend voldoende (minimaal WA) verzekerd te zijn.


Tenslotte:
Na het insturen van het ingevulde aanmeldingsformulier digitaal of per post naar het bovenvermeld adres ontvangt u zo spoedig mogelijk een schriftelijk bericht van ons.
Een contributie-betaling is niet van toepassing als u zich aanmeldt in de periode van oktober t/m december.
Een nieuw lid/jeugdlid ontvangt gratis het clubvaantje eenmalig.
Indien u zich als minderjarige (ouder dan 11 jaar en jonger dan 16 jaar) wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger te overleggen.
Voorts bent u, door aanmelding vanuit het secretariaat, automatisch lid van het Watersportverbond.
Aan het einde van het zomerseizoen van elk verenigingsjaar ontvangt elk lid of jeugdlid een formulier waarop aangegeven dient te worden :
-verlenging lidmaatschap/sympathisant (voor een jaar),
-verlenging beschikbaarheid van de toegewezen ligplaats voor het komend zomerseizoen c.q. verlenging van de plaatsing op de wachtlijst (niet voor sympathisant )

- winterligplaats in het water (niet voor sympathisant).


Dit formulier moet vóór 08 oktober van het lopende verenigingsjaar bij het secretariaat ingediend zijn. Zo niet, dan vervalt òf de reeds toegewezen ligplaats, òf de plaats op de wachtlijst.

Het bestuur neemt slechts maandelijks de in- en uitgaande post door (maandelijkse bestuursvergadering).
In de maand juli en augustus vindt geen bestuursvergadering plaats (vakantieperiode).
Wij vragen dan ook aan u om begrip te hebben als wij niet direct reageren op uw aanmelding.
Het bestuur draagt voor een groot deel zijn informatie uit via de website van de vereniging.
Een regelmatig bezoek aan de website wordt op prijs gesteld. www.wsvermelo.nl
WSV Ermelo voldoet aan de bepalingen gesteld door de stichting Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uw persoonsgegevens worden beschermd. Op onze website is de privacy policy (privésfeer beleid) geplaatst. Zie www.wsvermelo.nl onder hoofdmenu>AGV. Toegang naar de privacy policy is zichtbaar.


Het bestuur.